75 jaar synagoge Dordrecht – de Dordtse gemeente

Bij de viering van het 75-jarige bestaan van de synagoge op de Varkenmarkt in Dordrecht kwam het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 28 augustus 1931 met een speciaal nummer waarin er veel aandacht aan dit gebeuren werd besteed.

Abraham Zadoks
Abraham Zadoks (Dordrecht, – Sobibor, ) was gehuwd met Cato Emanuel (Tiel, – Sobibor, ) en zij hadden twee kinderen; Philip (Dordrecht, – Extern kommando Wüstegiersdorf,

De Dordtse gemeente
Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie van dit blad, om in een klein verslag iets mede te delen omtrent de Nederlands Israëlitische Gemeente te Dordrecht. Met grote dankbaarheid herdenk ik de periode van ruim 25 jaar, waarin ik de belangen der gemeente heb mogen behartigen en dit nog doe, gesteund door de leden van het dagelijks bestuur, den Kerkeraad en diens secretaris. Genoemde personen beijveren zich steeds om naar hun beste kunnen de belangen der ons zo dierbare gemeente te behartigen. Ook van de zijde der gemeenteleden komen steeds bewijzen van waardering voor ons werk en van grote belangstelling in den bloei onzer gemeente en hare instellingen, waaraan zij op het gebied van weldadigheid, weezenverzorging enz. zoo rijk is. Dit alles doet onze gemeente een waardige plaats innemen in de rij harer zusters, hetgeen door menig Opperrabbijn bij verschillende gelegenheden werd naar voren gebracht.
Wij mogen dan ook niettegenstaande de ongunstige tijdsomstandigheden feest vieren en ons verheugen met onze 75-jarige sjoel, al moet het mij ook van het hart, dat het innerlijke Joodsche leven hier, zoals het bijna overal gaat, vroeger meer gebloeid heeft dan thans het geval is. Sedert het vorige sjoelfeest verloren wij menig goed balboos, doch dit verlies moet ons en vooral onze jongeren aansporen, om het vele goede, dat wij in onze kille hebben, te behouden en te vergroten.
leder, die onze sjoel weleens heeft bezocht, zal moeten constateren, dat zij trots kan zijn op hare inrichting, malboesjiem en sieraden; ook bij dit jubileum werden haar grote en praktische geschenken door verenigingen en particuliere personen aangeboden, welke met grote dankbaarheid door het bestuur der gemeente zijn aanvaard. Vertrouwende hiermede aan uw verzoek te hebben voldaan,

A. ZADOKS, Voorzitter Nederlands Israëlitische Gemeente te Dordrecht.

 

bron:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. III. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p013

illustratie:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. III. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p013

gepubliceerd:
10 augustus 2022

laatst bijgewerkt:
12 augustus 2022