bioscoop Roxy

Roxy was een bioscoop op de West Kruiskade 26. Het theater ging op 1 mei 1930 open met 1000 zitplaatsen. Het gebouw was een ontwerp van Jac. van Gelderen en ging in 1936 al weer dicht.

Daarna hebben op dit adres nog een aantal bioscopen gezeten, van 1939 – 1941, van 1945 – 1985 en van 1985 – 1994.
In de “eerste” Roxy waren Abraham Tuschinski (1935 – 1936), Karl Weisbard (1930 – 1934), Hermann Ehrlich (1935 – 1936), Rosa Weisbard (1930 – 1931) en Herman Gerschtanowitz (1935 – 1936) directieleden.

In juli 1929 verscheen het eerste krantenbericht over dit theater: ‘Naar wij vernemen zal aan de West-Kruiskade een nieuw bioscooptheater verrijzen en wel naast het R.K. Wees- en Armhuis. Een combinatie heeft daar enkele panden aangekocht en zal .binnen veertien dagen met het sloopen aanvangen. Het theater zal worden gebouwd naar een ontwerp van den architect Jac. van Gelderen, die reeds meerdere bioscopen alhier heeft gebouwd. De directie van het W.B.-theater zal dezen nieuwen bioscoop die „Roxy theater” zal heeten, exploiteeren. De inrichting zal plaats bieden voor 1000 personen en zeer modern worden gestoffeerd. Voor het publiek zullen er wachtkamers en foyers komen, terwijl op technisch gebied alles heel modern zal -zijn. Het ligt in de bedoeling het Roxy-theater als volkstheater te exploiteeren. Men rekent het in februari 1930 te kunnen openen.’

Na de opening, op 1 mei 1930, verscheen in Voorwaarts, sociaal-democratisch dagblad, het volgende verslag: ‘Rotterdam is een volksbioscoop-schouwburg rijker geworden. Want ofschoon we in de Maasstad aan bioscopen geen bepaald gebrek hebben, kan het „Roxy-Theater”, dat naar de plannen van architect Van Gelderen aan de West-Kruiskade is verrezen, als een aanwinst worden beschouwd en goede vooruitzichten voor de exploitatie openen. Het publiek is er een geheelen avond onder dak in een keurige, doch sober gehouden omgeving. Voor het publiek wordt het „Roxy-Theater” vandaag opengesteld.

De genoodigden vulden nagenoeg het geheele theater, zoodat er een prettige drukte heerschte. Een schat van bloemen verhoogde nog het feestelijk karakter dezer eerste voorstelling:. Deze avond droeg het karakter van sympathieken eenvoud. In een zonder haperen uitgesproken speechje van de secretaresse der directie, mej. P. Weisbard, wees zij er op, dat men had willen breken met de bij dergelijke gelegenheden gevolgde gewoonte van complimentjes en attenties uitdeelen. Zij volstond met de vermelding van de voornaamste personen en firma’s, die aan de totstandkoming van het „Roxy-Theater” het hunne hebben bijgedragen. In de eerste plaats dus van.den bouwmeester Van Gelderen, wien een prachtig bloemstuk werd aangeboden alsmede een bronzen gedenktegel, waarvan een duplicaat in het theater zal worden geplaatst. Verder noemde mej. Weisbard de Gebroeders Voormolen, die in 7 maanden den bouw tot stand brachten, het magazijn „Lumière”. dat de electrische licht- en kracht-installatie verzorgde, de decorateurs Van der Laan en Van der Heide, die de aankleeding van het gebouw ontwierpen, zoowel wat de stoffeering als de meubileering betreft, enz. Rest ons nog het door de firma Clavaux gebouwde orgel te vermelden, dat in de ruimte boven het tooneel is ondergebracht en uitmondt in een pijlvormige koker, die het geheele plafond der zaal bestrijkt, hetgeen het geluidseffect ten goede moet komen.

Het spreekt vanzelf, dat het ,Roxy-Theater’ Is voorzien van een geluidsinstallatie voor „talkies” en „soundfllms”; evenals in het W.B.-Theater is hier gebruik gemaakt van Loetafoon”-apparaten. De directie kan de voldoening smaken van een volkomen geslaagde openings-voorstelling. Voor meer intiem genoodigden werd de feestelijkheid nog tot laat in den nacht voortgezet.’

 

 

bron:
HET ROXY-THEATER.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 23-04-1930, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 18-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002065:mpeg21:p017
cinemacontext.nl.
Nieuw Bioscooptheater. Onder directie van den heer Weisbard. Het „Roxy” aan de West-Kruiskade.. “Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad”. Rotterdam, 24-07-1929, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 18-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010212532:mpeg21:p007.
Hel „Roxy-Theater” ingewijd Nieuw volkstheater aan de West-Kruiskade ontvangt zijn eerste bezoekers. Een aanwinst voor de Maasstad.. “Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad”. Rotterdam, 02-05-1930, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 18-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010212769:mpeg21:p009

illustratie:
HET ROXY-THEATER.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 23-04-1930, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 18-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002065:mpeg21:p017

gepubliceerd:
29 februari 2016

laatst bijgewerkt:
18 mei 2023