75 jaar synagoge Dordrecht – De vereniging Ghomeisj Wesjiwngiem Sjonoh

Bij de viering van het 75-jarige bestaan van de synagoge op de Varkenmarkt in Dordrecht kwam het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 28 augustus 1931 met een speciaal nummer waarin er veel aandacht aan dit gebeuren werd besteed.

De vereniging Ghomeisj Wesjiwngiem Sjonoh
Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de geachte redactie van dit blad om in dit extra nummer enige regels te wijden aan het ontstaan en wording van onze vereniging Ghomeisj Wesjiwngiem Sjonoh”, welke is opgericht om het 75-jarig bestaan van onze Synagoge luisterrijk te vieren. Het is in onze kehilloh de gewoonte, wanneer er een sjoelfeest in zicht is, dat er dan een vereniging wordt opgericht, die zich daar speciaal mee belast. Zo herinner ik mij de Vereniging „Jouweil”, bij het 50-jarig bestaan onzer synagoge, de Vereèniging „Meiachawo” bij het 60-jarig bestaan, de Vereèniging „Sjiwngiem Sjonoh” bij het 70-jarig bestaan en nu is op initiatief van ’t dagelijks bestuur onzer gemeente opgericht de Vereèniging „Chomeisj Wesjiwngiem Sjonoh”, die zich ten doel stelt het 75-jarig bestaan onzer Synagoge feestelijk te herdenken.

Deze vereniging werd opgericht in een vergadering van alle leden der Joodse gemeente op maandag 17 juni 1929, waar tot bestuursleden werden gekozen de heren M. de Liver, voorzitter, L. Cohen, secretaris, Mevr. S. Duits – Fontein, penningmeesteresse en de heren M. Cohen, A. den Hartog, I. van Huiden en mevrouw A. Zadoks – Emanuel. Terwijl in deze vergadering met algemene stemmen onze hooggeachte Rabbijn de weleerwaarde heer S. Dasberg sr. tot ere-voorzitter werd benoemd. Onze vereniging had een tweeledig doel, ten eerste het aanbieden van een passend huldeblijk aan de synagoge, en ten tweede het organiseren van een feestavond.

In een ledenvergadering op maandag 1 juli 1929 werd de contributie bepaald en besloten de volgende circulaire te zenden:

Aan de leden der Nederlands Israëlitische Gemeente te Dordrecht;
Namens het bestuur der vereniging „Ghomeisj wesjiwngiem Sjonoh” die zich ten doel stelt het 75-jarig bestaan der Synagoge te Dordrecht feestelijk te herdenken, hebben wij de eer te berichten dat in haar ledenvergadering op 1 Juli jl. is besloten de contributie, voor het aan te bieden cadeau, vast te stellen op minimum van vijf cent per week en voor deelname aan den feestavond op zes cent per week. Voor kinderen van 10 tot 14 jaar wordt de halve prijs berekend. Bijgaand ontvangt u een biljet, waarop u kunt invullen voor welk bedrag u wenst lid te worden en op welke termijnen te betalen. Wij hebben de contributie zo laag mogelijk bepaald, omdat wij ons met de hoop vleien, dat alle gemeenteleden aan het aan te bieden cadeau zullen bijdragen en tevens aan den feestavond zullen deelnemen.
De contributie is verschuldigd van 1 juli 1929 tot 30 september 1931.
Hoogachtend:
Namens het Bestuur:
M. DE LIVER, Voorzitter.
L. COHEN, Secretaris.

Met deze circulaire hadden wij groot succes. Bijna alle gemeenteleden wensten gaarne aan het aan te bieden huldeblijk bij te dragen, een bewijs, dat er Goddank in onze kehilloh nog grote belangstelling bestaat voor onze sjoel. Ook aan de te geven feestavond wensten vele gemeenteleden deel te nemen, zodat het bestuur zijn eerste arbeid met succes zag bekroond, en zo kon het de verdere plannen gaan uitwerken. Op maandag 26 november kwam het bestuur bijeen om te bespreken waaruit het huldeblijk zou bestaan. Diverse plannen werden voorgesteld, welke allen grondig werden onderzocht, en ten slotte werd in de Bestuursvergadering van 28 januari 1931 besloten, de Algemene Ledenvergadering voor te stellen, de gemeente als huldeblijk bij het 75-jarig bestaan aan de Synagoge aan te bieden het laten schilderen van plafond en muren van de synagoge.

Deze Ledenvergadering werd gehouden op zondag 22 februari 1931 en verheugde zich in een buitengewoon grote opkomst. Het Bestuursvoorstel vond enige bestrijding; opponenten waren van mening, dat dit geen cadeau voor de sjoel was, maar meer ten onderhoudskwestie en dienden een voorstel in om de ramen van de sjoel te doen vervangen door glas in lood ramen; tevens was er nog een voorstel om de zilveren sieraden uit te breiden. Over deze voorstellen werd lang gediscussieerd, maar ten slotte werd met grote meerderheid van stemmen het bestuursvoorstel aangenomen.

Het werk werd opgedragen aan den heer Ph. Braadbaart, schilder alhier en uitgevoerd onder leiding van de gemeente-architect den heer Van Walraven en ik wil hieraan direct toevoegen, dat de heer Braadbaart het werk schitterend heeft uitgevoerd en hierdoor getoond heeft een zeer bekwaam vakman te zijn en tot zulke arbeid volkomen berekend. De zogenaamde tegenstanders van het cadeau zijn dan ook alle voorstanders geworden, nu zij het werk uitgevoerd zien en een ieder bekent volmondig, dat het een prachtig geschenk is en dat het het interieur van onze mooie Sjoel een machtigen imponerende indruk verleend heeft. Het Bestuur is dan ook van mening, dat het zijn eerste taak tot een ieders tevredenheid heeft volbracht, en ik wil hieraan den wens toevoegen, dat het ons Dordtse Joden moge gegeven zijn, dit huldeblijk een lange reeks van jaren in ongestoord geluk te mogen aanschouwen. Thans kon ons Bestuur zijn aandacht gaan schenken aan zijn tweede taak: het organiseren van een feestavond. Dat het organiseren van een dergelijke feestavond veel moeilijkheden oplevert, hoeft zeker geen betoog. In een bestuursvergadering op 11 april 1931 werden de plannen voor de te geven feestavond besproken en besloten op zondag 23 augustus 1931, ter ere van het 75-jarig bestaan van onze Sjoel een feestavond met souper te geven in de grote zaal van gebouw Eisen, Groenmarkt alhier.
De familie Hofmann, Voordrachtkunstenaars Amsterdam, werd door het bestuur geëngageerd deze avond met haar vrolijke kunst op te luisteren. Onder leiding van den heer Khonraads, Rotterdam, zal door enige dames en heren uit onze gemeente een revue opgevoerd worden, terwijl de jazz-band „The Kicky Koo Syncopators” onder leiding van den heer Dick van Dijl, alhier, zich bereid heeft verklaard het muzikale gedeelte van deze avond te verzorgen. Het geheel belooft dus een schitterende avond te worden.

Moge het bestuur de voldoening smaken, ook deze taak tot ieders tevredenheid te hebben volbracht. En hiermede ben ik genaderd tot het einde van deze beschrijving. Ik kan niet anders zeggen, dan dat het regelen van zulk een feest veel werk eist, dat met toewijding behoort te worden verricht, welnu dit mag ik zonder onderscheid van mijn medebestuurders(essen) getuigen: alle hebben zich met volle toewijding van hun taak gekweten, steeds heerste er onder het bestuur een prettige samenwerking, wat natuurlijk in het belang van onze vereniging was.
Jammer, dat door treurige familieomstandigheden de heer M. Cohen niet in staat was aan de verdere werkzaamheden deel te nemen, moge de familie Cohen van verdere rampen gespaard blijven. Ten slotte een woord van dank voor de eerwaarde heer S. Dasberg Sr. voor zijn uitstekende adviezen en belangeloze medewerking, die wij zeer op prijs hebben gesteld.

Welnu, wij Dordtenaren zijn trots op onze mooie Sjoel en terecht. Moge het huldeblijk er veel toe bijdragen, dat het aantal bezoekers steeds groter wordt, en mogen de feesten volkomen slagen en er toe meewerken, de gemeenteleden met nog sterkere banden van vriendschap en waardering te verbinden.

M. DE LIVER,
Voorzitter der Vereniging „Chomeisj Wesjiwngim Sjonoh”.

 

bron:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. V. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p015

illustratie:
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1931, p. V. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874715:mpeg21:p015

gepubliceerd:
10 augustus 2022

laatst bijgewerkt:
12 augustus 2022