Reederijstraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. Prentbriefkaart PBK-5908 Rederijstraat uit het noordwesten. Op de voorgrond de Rederijbrug. 1900. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

De Reederijstraat was de verbindingsstraat tussen de Boompjes en de (Gedempte) Glashaven. De huidige Rederijstraat ligt op de positie van de straat van voor 1940.

Reederijstraat 2c – rijwielhandel J. C. de Valk
Deze rijwielhandel was hier rond 1935 gevestigd. In 1936 verhuisde de zaak naar Reederijstraat 8.

Reederijstraat 4 – gezin Bilderbeek
In het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 22 juli 1921 vroeg mevrouw Bilderbeek een meisje als hulp voor haar liberale gezin.

Reederijstraat 6 – synagoge
De Vereniging Agoedas Achiem vestigde in 1925 in deze straat haar synagoge. In maart 1927 werd in de synagoge een nieuwe wetsrol (Thora) ingewijd. Het volgende verslag stond in het Nieuw Israëlietisch Weekblad: ‘Nadat het Mincha-gebed gelezen was, verkreeg de weleerwaarde heer Dr. Ritter, Opperrabbijn, het woord. Naar aanleiding der woorden: „En nu schrijft U dit lied enz.”, wees de Opperrabbijn op de plicht een Sijfer Touro te schrijven, doch niet uitsluitend, om het in de Arke een plaats te geven, doch veeleer om daarin te leeren, zoodat zelfs latere geleerden beweren, dat, zoo men zelf niet in staat is een Thora te laten schrijven, dit door den aankoop van Bijbelboeken kan vervangen worden. Alleen een bewijs, hoe de klem gelegd wordt op leeren. Verder gaf de Opperrabbijn een verklaring omtrent het woord Ngeid, dat éénmaal in bovengenoemde passus slaat op de Benei Jisroeil en éénmaal op G’d. Dat is zijns inziens alleen te begrijpen, wanneer men in aanmerking neemt, dat naast de gewone beteekenis: dit woord ook kan beteekenen: „waarschuwing”, waardoor het bovengenoemde verschil duidelijk wordt. De heer S. Glück betuigt Opperrabbijn en Parus der Gemeente dank voor hunne aanwezigheid en geeft in korte trekken weer de aanleiding tot deze feestelijkheid. En dan moet hij in de eerste plaats noemen den heer Ehrlich en echtgenoote. Eerstgenoemde heeft met zooveel energie gewerkt, om de gelden voor dit doel bijeen te krijgen, dat spreker het talent mist, om hem daarvoor het juiste woord van dank te kunnen geven. Niet minder heeft diens echtgenoote een dankwoord in te oogsten voor het sierlijk geschenk, namelijk een prachtvollen Thoramantel, met sierlijk opschrift, terwijl de kleinzoon van het echtpaar Ehrlich, de zoon van den heer Tuschinski, een zilveren Jad schonk en diezelfde familie nog toezegging gaf voor een stel zilveren kelij koudesj. De heer Sim. Bosman dankte namens Parnassijns voor de invitatie en sprak de hoop uit, dat de vereeniging van Oost-Joden, niet naast, doch in de Joodsche Gemeente zou leven. Onder leiding van den eerwaarde heer H. Vleeschhouwer hadden nu de verschillende hakoofous plaats, waarbij zijn heerlijk geluid zijn talent als gazzen demonstreerde. Jammer dat door de kleine ruimte niet steeds die orde heerschte, die wenschelijk was. Een gepaste mie sjebeirag werd hierna door den eerwaarde heer Vleeschhouwer uitgesproken, alsmede het gebed Hanousein Tesjoengoo. De heer Ehrlich mocht als blijk van sympathie zijner medebestuurders in ontvangst nemen een gouden gedenkpenning, waarop aan de ééne zijde de Ngasteres Aadewooriem en aan de anderen zijde de namen der bestuurders gegraveerd waren. Vermelden wij nog, dat op een adres aan H. M. de Koningin, het volgende antwoord telegrafisch inkwam.

‘sGRAVENHAGE. 27 Febr. 1927.
Aan het Bestuur der Vereeniging „Agoedas Achiem”, Rotterdam. Ingevolge de bevelen van H. M. de Koningin heb ik de eer de leden van de Vereeniging van Oost-Europeesche Joden, Agoedas-Achiem te Rotterdam, den dank van Hare Majesteit over te brengen, voor de gevoelens vertolkt door Uw telegram. De Adjudant van dienst van H. M. de Koningin, (w.g.) H. J. PHAFF.

De berichten In verschillende bladen, dat een zoodanige plechtigheid (de inwijding van een Thora – red.) in geen 107 jaar te dezer stede zouden hebben plaats gehad, berusten bepaald op een misverstand. Schrijver dezes, die ongeveer 30 jaar in deze stad woont, kan zich althans herinneren, dat dit in die 30-jarige periode op zijn minst drie maal heeft plaats gegrepen.

Reederijstraat 6 – Bar Mitswa van Isidor Mühlrad
Op 15 januari 1927 vierde Isidor Mühlrad, zoon van Jacob Mühlrad en wonende op de Crooswijksekade 3, in deze synagoge zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig).

Reederijstraat – boottocht J. O. S.
Op 1 juli 1928 werd door de Joodsche Onderlinge Sociëteit een grote boottocht naar Oostvoorne georganiseerd, die vanaf de Boompjes nabij de Reederijstraat vertrok.

 

bron:
Bilderbeek, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-07-1921, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860165:mpeg21:p008.

synagoge, BINNENLAND. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 02-10-1925, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000585030:mpeg21:p00007.
Binnenland Inwijding eener nieuwe Wetsrol bij de Vereeniging „Agoedas Achiem”, in haar nieuwe Synagoge, Reederijstraat 6.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 04-03-1927, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858167:mpeg21:p001.
Isidor Muhlrad, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 58, 1927, no 1, 07-01-1927. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425001:00009
boottocht, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1928, no 25, 22-06-1928. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425077:00001
De Valk, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1935, no 20, 17-05-1935. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428020:00001.
De Valk, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 37, 1936, no 18, 01-05-1936. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428070:00001.

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. Prentbriefkaart PBK-5908 Rederijstraat uit het noordwesten. Op de voorgrond de Rederijbrug. 1900. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.
boottocht, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1928, no 25, 22-06-1928. Geraadpleegd op Delpher op 30-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425077:00001.

gepubliceerd:
30 mei 2022

laatst bijgewerkt:
30 mei 2022