David Wessel

David Wessel was zeer actief bij de Nederlands Israëlietische Gemeente in Rotterdam en op donderdag 1 juli 1937 vierde hij zijn 40-jarig jubileum. Het Nieuw Israëlietisch Weekblad besteedde er aandacht aan en schreef:

‘Donderdag 1 Juli J.l. was het 40 jaar geleden, dat de heer David Wessel Wzn. als ambtenaar ter Secretarie der Nederlands Israëlietische Gemeente te Rotterdam in dienst trad. Dat hij op dien dag gehuldigd werd behoeft geen betoog. Verslag dezer huldiging hopen wij in het eerstvolgend nummer van dit blad te vermelden.

Toch achten wij het niet ondienstig reeds nu eenige bijzonderheden naar voren te moeten brengen. De heer Wessel werd geboren in den jare 1880 (Rotterdam, – Sobibor, ). Hij bezocht de 5-jarige H.B.S. en legde met gunstig gevolg het eindexamen af. Voorts is hij in het bezit van den middelsten rang als godsdienstonderwijzer. Zijn opleiding als zoodanig had hij genoten bij wijlen Opperrabbijn Dr. Ritter. In 1897 trad hij in dienst als boekhouderschrijver bij deze gemeente. Secretaris was toentertijd wijlen de heer L. Borstel. In 1908, na het ontslag van den heer Borstel werd hij in een openbare vergadering van den Kerkeraad benoemd als Secretaris. In deze functie is hij nog steeds op eminente wijze werkzaam. Dat er in zo’n langen tijd nog wel een en ander voorviel, waarin hij – zij het ook zijdelings – betrokken was, ligt voor de hand. Naast het secretariaat dezer Gemeente is de heer Wessel tevens secretaris van het Nederlands Israëlietisch Armbestuur, van het Gesticht voor Israëlitische Oudelieden en Zieken, van de Commissie tot spijsverzorging en van het begraafgenootschap. Op dit oogenblik heeft de huldiging nog niet plaats gehad. Bij de verschijning van dit blad behoort zij reeds tot de geschiedenis. Bij de vele wenschen, die hem op dien dag gebracht zullen worden, voegen wij de onze, dat het hem gegeven zij, nog tal van jaren deze functie te mogen vervullen tot heil der gemeente en tot voldoening van hem zelf.

David was gehuwd met Margaretha Leons (Rotterdam, – Sobibor, ). Het echtpaar woonde ten tijde van de oorlog op de West-Kruiskade 1b, waar ze al sinds 1923 woonden. David en Margaretha hadden geen kinderen.

 

Bron:
“Jubileum D. Wessel Wzn.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1937/07/02 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872964:mpeg21:p006
www.joodsmonument.nl, lemmata David Wessel (geraadpleegd 15 april 2021)
Stadsarchief Rotterdam, David Wessels, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-530, pagina 576027

illustratie:
“Jubileum D. Wessel Wzn.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1937/07/02 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 16-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872964:mpeg21:p006

gepubliceerd:
15 april 2021

laatst bijgewerkt:
15 april 2021