Nathan Alter

november 1905

Nathan Alter (Den Haag, 3 december 1842  – Rotterdam, 15 oktober 1933) huwde in 1876 met Johanna van Leeuwen (Rotterdam, 1 januari 1844 – Rotterdam, 10 april 1933). Ze kregen zeker de volgende kinderen; Adolph (Rotterdam, 29 januari 1877 – Rotterdam, 23 februari 1897) en Evaline (Rotterdam, 4 augustus 1878), Sophia (Rotterdam, 25 juli 1880 – Rotterdam, 14 mei 1881), Bertha (Rotterdam, 25 juli 1880 – Rotterdam, 1 september 1881), Francina (Rotterdam, 13 januari 1883 – Rotterdam, 15 maart 1978) en Sophia (Rotterdam, 16 februari 1886 – Rotterdam, 8 juni 1980). Zij woonden onder andere op de Lange Torenstraat 264, Goudseweg 23, Goudseweg 50, Goudsesingel 70b en de Heemraadsingel 306b.

Nathan was in Rotterdam eerst voorzanger van de ‘Vereeniging Eendracht’ (Agoedah Achat) waar hij goed bekend stond. In het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 8 februari 1884 wordt gesteld dat hij daar steeds zijn plicht betrachtte en dat de vereniging geprobeerd had hem te behouden als voorzanger. In november van dat jaar blijkt dat Nathan een grotere uitdaging had gevonden. Hij was inmiddels benoemd tot vice-voorzanger van de veel grotere en prestigieuze synagoge aan de Botersloot alwaar hij voor een jaarwedde van ƒ 450,-  (koopkracht nu € 5650) de diensten leidde.

Nathan bleef lang de voorzanger van de Synagoge aan de Botersloot. Verschillende keren wordt zijn salaris verhoogd, wat in de krant gepubliceerd werd en waaruit bleek dat hij nog steeds bij de synagoge betrokken was.
In 1913 werd er een commissie samengesteld, bestaande uit de heren M. Spetter, Jos, van den Bergh, K. Huisman, F. de Jong en J. Haagens die voor de zeventigste verjaardag van Nathan een huldeblijk moesten organiseren. Een verslag van het feest verscheen op 12 december 1913 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad:

‘Het was heden een feestdag in den volsten zin des woords voor de Eerwaarde heer N. Alter bij deze gemeente, die heden zijn 70 jarige leeftijd bereikt had.
Reeds op den dag mocht hij de gelukwenschen van autoriteiten en tal van vrienden en kennissen in ontvangst nemen. Een berg van kaartjes en telegrammen en tal van vrienden en kennissen gaven blijk van de achting, welke de jubilaris hier geniet.
Bij de receptie waren onder andere aanwezig de Opperrabbijn en verschillende leden van den kerkenraad. Het glanspunt was echter den avond, waarop het Comité, bestaande uit M. Spetter, Jos, van den Bergh. S. Huisman, F. de Jong en J. Haagens, dat zich gevormd had uit occupeerders van zitplaatsen ter Synagoge Botersloot, den jubilaris een blijk van hulde zou overhandigen. Het vertrek, waarin de feestelijkheid plaats had, was in een bloementuin herschapen.
De heer M. Spetter, voorzitter van het comité, nam alsnu het woord. Hij huldigde hem, dat de jubilaris steeds was een man van plichtsbesef. Wel bood het leven u niet altijd rozen, wel zijn u de wederwaardigheden des levens niet ontgaan, doch steeds waart gij vol vertrouwen op Hem, die ons allen steun en kracht geeft. Dat alles ontnam u niet den moed naar behoren uw taak te volbrengen. Als gemeenteleden komen wij, thans tot u, gij waart in één woord de ‘boodschapper’ bij uitnemendheid. En toen nu het denkbeeld geopperd werd u een blijk van hulde te brengen, toen was het als eens bij de bouw van den Tabernakel ‘wejachoe ha’ansjiem al hansjiem’ (tekst in het hebreeuws – red). Een geschenk onder enveloppe werd hem aangeboden, alsmede een ablum, sierlijk geschreven door den heer W. Levie, bevattende de namen der gevers.
De heer Alter, innig geroerd door het woord tot hem gesproken, bedankte met een enkel woord voor dit blijk van hulde.
De heer Slagter voerde alsnu het woord, herinnert zich den dag waarop hij als eerst hier kwam, hoe hij hem onderwezen heeft en hem zelfs voor zijn bar mitswah geleerd heeft, hoe toen in zijn drosje (voorlezing) voorkwam onder andere de woorden li mikdasj we’esoe en zeide, dat hij thans zelf zulk een heiligdom gebouwd had. En – zo ging de heer Slagter voort – oud moogt gij zijn in jaren, jeugdig van uitzicht, jeugdig in plichtsbetrachting. U zij dan nog een lang leven beschoren. Nog voerden het woord de heren Vleeschhouwer, E. Italie, S. Schaap, welke allen blijk gaven, hoe zij het beste voor den jubilaris wenschten.’

Naast voorzanger was Nathan godsdienstonderwijzer aan de Israëlietische Godsdienstschool in Rotterdam, onder andere gevestigd aan de Beurssteeg.

Dat het leven niet altijd rozen gaf, waar de heer Spetter over sprak, blijkt wel uit het feit dat drie van zijn kinderen, waaronder de tweeling, al overleden waren. Nathan Alter zou bijna negentig jaar worden. In een bericht in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland werd hij herdacht.

 

 

bron:
“Binnenland. Amsterdam, 7 Februari.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1884/02/08 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871478:mpeg21:p001
“synagoge botersloot.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1894/11/30 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858379:mpeg21:p006
“verhoging”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1910/01/07 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872765:mpeg21:p005
“Centraal blad voor Israëlieten in Nederland (huldeblijk)”. Amsterdam, 1913/11/14 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000573119:mpeg21:p00001
“Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1913/12/12 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860288:mpeg21:p003
Stadsarchief Rotterdam, Nathan Alter, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 174 pagina 111.
Stadsarchief Rotterdam, Nathan Alter, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-006, pagina 5841.
“ROTTERDAM.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1933/10/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581035:mpeg21:p00002
“Familiebericht, overlijden Sophia”. “Algemeen Dagblad”. Rotterdam, 1980/06/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBPERS01:002966007:mpeg21:p00008
“Familiebericht Francina Alter”. “Algemeen Dagblad”. Rotterdam, 1978/03/17 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBPERS01:002943015:mpeg21:p00008
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 17 november 1905 Evalina Alter. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416046:00001

illustratie:
“ROTTERDAM.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1933/10/27 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581035:mpeg21:p00002
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, 17 november 1905 Evalina Alter. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416046:00001

gepubliceerd:
14 februari 2021

laatst bijgewerkt:
14 februari 2021